Сградна автоматизация

Сподели с други

Кратък речник

Най-важните понятия от сградната автоматизация

Адрес: Предпоставка за комуникацията на устройствата в една шинна система.

Изпълнителен елемент: Противоположният елемент на сензор. Преобразува електрическите сигнали от дадено регулиращо устройство в (най-често) механична работа, като например налягане и поток.

BACnet: Международно стандартизиран, независим от фирмата-производител стандарт за комуникация на данни в системи за сградна автоматизация (ISO 16484-5).

Бод (Baud): Единица за скорост при сериен пренос на данни. Пример: 9600 бода = 9600 бита/секунда.

Бит (Bit): Най-малката информационна единица, има само две състояния: нула (0) или едно (1); виж също байт (Byte)

Шина: Система от линии за обмен на данни между няколко хардуерни компонента.

Байт (Byte): Информационна единица, състои се от 8 бита (Bit)

CAN: Серийна шинна система, първоначално разработена за автомобилния бранш, която междувременно се използва многостранно в автоматизиращата техника.

CANopen: Разширение на стандарта CAN с дефиниции, електронни файлове с параметри и профили, свързани с конкретното приложение. Улеснява системната интеграция и е бил разработен от сдружението "CAN in Automation" (CiA).

Facility Management
: Цялостно разглеждане на сгради, имоти и производствени процеси с цел трайно снижаване на разходите за експлоатация, стопанисване и управление, огъвкавяване на фиксираните разходи, обезпечаване на техническата готовност на системите и запазване стойността на сградите и съоръженията в дългосрочен план.

Gateway: Устройство, което преобразува протоколите на различните шинни системи и по този начин позволява връзката между различни мрежи. Данните, които се прехвърлят, трябва да бъдат дефинирани поотделно за всяко приложение (виж също "рутер").

Сградна автоматизация: Сградната автоматизация се подразделя на три нива. Ниво на полевото оборудване, ниво на автоматиката и ниво на управлението. Управляващата централа се намира на най-горното ниво - нивото на управление.

IF модул: Допълнителен модул за директно присъединяване, за оборудване на електронни помпи с аналогови и дигитални интерфейси.

Инфрачервен модул
: Инфрачервен интерфейс за безконтактна комуникация между електронните помпи и джобния компютър с монитор за управление на помпите (PDA).

Инфрачервено преносимо устройство: Инфрачервен интерфейс USB за безконтактна комуникация между електронните помпи и компютър.

LON: Отворена, независима от производителя шинна система, предимно за сградна автоматизация.

Главна (Master)/подчинена (Slave) помпа: Шинна архитектура, при която една йерархически по-висша станция (Master, активна помпа) управлява комуникацията с другите абонати на шината (Slaves, пасивни помпи). Виж също "Multimaster".

Modbus: Протокол за комуникация, базиращ се на архитектурата на главна/подчинена помпа. Като носители за пренос на данни се използват Ethernet и RS485. Широко разпространение в промишлената и сградната автоматизация.

Multimaster: Активен достъп на няколко абоната на шината (Master) на една шина. Важно за изграждането на една мрежа с разпределена интелигентност.

Опционален модул: Модул за разширяване на диапазона на функциите или интерфейсите на всички продукти Wilo без помпите. При помпите се използват IF модули.

PDA: Personal Digital Assistant. Малък джобен компютър със слот (SDIO) за карти-памет или други хардуерни компоненти. База за инфрачервената комуникация с електронните помпи на Wilo.

PLR: Централен компютър за управление на помпи. Публикуван помпен протокол за дигитална комуникация с електронни помпи на Wilo с цел свързване към сградната автоматизация.

Profibus: Индустриална шина за данни с комуникационни характеристики на Multimaster.

Рутер: Устройство, което предава данни между различните мрежи. При приложението му трябва да бъдат дефинирани само комуникационните параметри, а не отделните прехвърляни данни (виж също "гейтуей" (Gateway).

RS232: Сериен интерфейс за данни между компютър и, например, принтер или монитор.

RS485: Индустриален сериен шинен интерфейс. Хардуерна платформа за различни шинни системи.

Интерфейсен конвертор (DigiCon)
: Шинно устройство, което преобразува данните от един интерфейс в друг.

Интерфейсен модул: виж "IF модул"

Сензор: Технически компонент, който преобразува определени физически характеристики, като например налягане или поток, в електрически сигнали.

Сподели с други

Кратък речник

Pioneering for You